Tính Năng Rèn Luyện

Chúa Công thân mến,

Tính năng rèn luyện là tính năng hàng ngày chúa công tham gia hoàn thành các thí luyện để nhận được vật phẩm cần thiết, mỗi lần thông qua thí luyện sẽ tăng cấp giúp các chúa công có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, độ cao khó nhất là 5

Sau đây là danh sách các bản đồ thí luyện và các vật phẩm nhận được sau khi thông qua thí luyện

1. Chiêu Tài Tiến Bảo: Tấn công tụ bảo bồn gây sát thương, gây càng nhiều sát thương sẽ nhận được càng nhiều bạc.

2. Tàn Quyển Thiên Thư: Tham gia sẽ nhận được kỹ năng thư

3. Quốc Sĩ Vô Song: Tham gia sẽ nhận được kinh nghiệm đơn

4. Cực Hàn Luyện Hồn: Tham gia sẽ nhận được hồn ngọc

5. Tường Đồng Vách Sắt: Thâm gia sẽ nhận được EXP thần khí

6. Thừa Thắng Truy Kích: Tham gia sẽ nhận được bảo thạch

7. Dũng Cảm Xung Kích: Tham gia sẽ nhận được Thần thạch

8. Tranh Đoạt Từng Phút: Tham gia sẽ nhận được Tiên thảo

9. Thám Hiểm Man Hoang: Tham gia sẽ nhận được EXP tọa kỵ