Tính Năng Lực Ma Giáng Tướng

Ma Tướng tấn công, các vị Chúa Công mau đến hàng phục ma tướng

Cách chơi: 

1. Hoạt động mở vào 19:00 đến 20:00 hàng ngày

2. Tổng cộng có 5 ma tướng cần chúa công hợp lực kích sát

3. Sau khi ma tướng hiện tại bị kích sát, ma tướng tiếp theo mới hiện thân

4. Khi đến 20h hoặc cả 5 ma tướng bị kích sát, hoạt động sẽ kết thúc.

5. Danh sách các Ma tướng

Ma Tướng Trương Giác: Sát thương phép cao, HP thấp đề cử sử dụng võ tướng thủ phép cao

Ma Tướng Đổng Trác: HP cao, thủ và công thấp, đề cử sử dung võ tướng có sát thương cao

Ma Tướng Viên Thiệu: Thủ phép cao, thủ vật lý thấp, đề cử sử dụng võ tướng có sát thương vật lý cao

Ma Tướng Tôn Sách: Thủ vật lý cap, thủ phép thấp, đề cử sử dụng võ tướng có thương phép cao

Ma Tướng Lữ Bố: Thủ cao, Hp thấp, đề cử sử dụng các võ tướng loại hình hồi phục chiến đấu

6. Mỗi lần chiến đầu liên tiếp 60s, khi kết thúc thời gia ma tướng sẽ sử dụng kỹ năng tất sát kích sát toàn bộ võ tướng trên trận, kỹ năng này bỏ qua toàn bộ hiệu ứng

Phần thưởng

1. Thưởng kích sát: Người chơi kích sát ma tướng sẽ nhận được thưởng

2. Thưởng sát thương: Khi sát thương đạt tích lũy nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

3. Thưởng xếp hạng: Khí sát thương đạt hang nhất đinh sẽ nhận được phần thưởng