Tính Năng Danh Tướng Chiến Dịch

Thời thế tạo anh hùng. Mỗi danh tướng đều cần trải qua các sự kiện để thành danh, hiện tại các chúa công vào chiến dịch đều thấy được loạn thế được thời.

Cách chơi:

1. Chiến dịch cần tướng đặc biệt để mở khóa

Chiến dịch Quá Quan Trảm Tướng: Phan Phụng, Bộ Luyện Sư, Hoa Hùng, Hạ Hầu Uyên

Chiến dịch Thảo Phạt Đổng Trác: Hoa Hùng, Tào Nhân, Phan Phụng, Hoàng Cái, Điêu Thuyền, Tôn Kiên

Chiến dịch Đại Chiến Trường Bản: Tào Nhân, Hứa Chử, Vu Cấm, Trương Cáp, Lưu Bị, Triệu Vân

Chiện dịch Đại Chiến Xích Bích: Đại Kiều, Thái Sử Từ, Tiểu Kiều, Lữ Mông. Gia Cát Lượng, Chu Du

2. Sau khi chiến đấu giữ nguyên lượng máu quân ta, quân địch thì không

3. Sử dụng hồi phục có thể hồi sinh võ tướng tử vong hoặc bị thương, bổ sung đầy lượng máu

4. Trong bản đồ có 1 số kỳ ngộ, tìm được sẽ nhận được phần thưởng hoặc hiệu quả tăng ích giúp chúa công vượt ải

5. Chiến dịch không tự động làm mới, mỗi ngày chúa công cần tự mình làm mới chiến dịch, 00h00 hàng ngày sẽ nhận được lần làm mới

Phần thưởng

1. Phần thưởng ải: Mỗi lần qua ải đều nhận được phần thưởng, lần đầu qua ải còn có thể nhận thêm các phần thưởng phong phú

2. Phần thưởng kỳ ngộ: Tiếp xúc vời kỳ ngộ nào đó có khả năng nhận phần thưởng.