Tính Năng Mãnh Tướng Vô Song

Qua 5 ải chém 6 tướng, thật sự là mãnh tướng vô song. Đánh bại tất cả kẻ địch ngăn cản phía trước giành lấy thắng lợi cuối cùng

Cách chơi:

1. Mỗi lần thông qua 1 ải đều có thể mở 1 bảo rương làm phần thưởng

2. Võ tướng cấp 10 trở lên có thể tham gia

3. Mỗi lần chiến đấu sẽ lưu lại lượng máu và nộ khí 2 bên, võ tướng chiến bại không thể lên trận lần nữa

4. Mỗi lần qua ải sẽ khôi phục một lượng it HP võ tướng

5. Hàng ngày chúa công có thể làm mới lại cửa ải 1 lần

6. Sau khi làm mới cửa ải, các bảo rương cũng sẽ làm mới.

7. Thông qua các cửa ải còn nhận được tiền vô song để mua vật phẩm tại tiệm vô song

Phần thưởng: Mỗi lần qua ải  sẽ nhận được bảo rương, mở ra sẽ nhận được bạc và tiền vô song